6.03.2012

Efikasi Kendiri (Self-Efficacy) Part 3Bandura (1995) menjelaskan efikasi kendiri (self-efficacy) sebagai kepercayaan kepada keupayaan seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan sesiri aksi yang dikehendaki untuk menangani pelbagai situasi. Prinsip asas teori efikasi kendiri ialah pencapaian dan motivasi individu ditentukan oleh kepercayaan terhadap diri sendiri (Bandura 1982). Individu lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam aktivti yang mereka mempunyai efikasi kendiri yang tinggi berbanding dengan aktiviti yang lain (Van der Bijl & Shortridge-Baggett 2002). Efikasi kendiri menyediakan asas kepada motivasi manusia (human motivation), kesejahteraan (well-being), dan pencapaian peribadi (personal accomplishment). Hal ini disebabkan individu mempunyai insentif yang tinggi untuk menghadapi cabaran dan dapat menjana hasil yang diingini apabila individu tersebut diberi kepercayaan.Menurut Gecas (2004), manusia cenderung untuk bertindak mengikut kepercayaan awal sendiri dan efikasi kendiri berfungsi sebagai ramalan sempurna kendiri (self-fulfilling prophecy) dalam keadaan ini. Sebagai contoh, pekerja A mempunyai keupayaan yang tinggi dan banyak pengalaman, tetapi tidak beryakin bahawa dia boleh menghasilkan graf yang berkualiti untuk satu persidangan penting syarikat. Pekerja B hanya mempunyai keupayaan yang sederhana dan kurang pengalaman dalam menghasilkan graf, tetapi dia beryakin untuk menghasilkan graf yang berkualiti untuk persidangan tersebut sekiranya dia berusaha. Disebabkan efikasi kendiri pekerja A yang rendah, dia kurang bermotivasi untuk  menghasilkan graf untuk persidangan syarikat dan memberitahu penyelia bahawa dia tidak dapat menyempurnakan tugasan tersebut. Sebaliknya, efikasi kendiri pekerja B yang tinggi, dia ledih bermotivasi dan berusaha untuk menghasilkan graf yang berkualiti untuk persidangan syarikat lalu mendapat kenaikan pangkat.
Secara umunmnya, penilaian efikasi kendiri diukur dalam dua skala asas, iaitu magnitud dan kekuatan. Magnitud efikasi kendiri mengukur tahap kesukaran yang individu rasa perlu untuk menyempurnakan sesuatu tugasan, seperti mudah, sederhana atau susah (Van der Bijl & Shortridge-Baggett 2002). Kekuatan efikasi kendiri merujuk kepada jumlah keyakinan yang dimiliki oleh individu mengenai pencapaiannya dalam pelbagai tahap kesukaran (Van der Bijl & Shortridge-Baggett 2002). Bandura (1977) melakarkan empat sumber maklumat yang digunakan oleh individu untuk menilai efikasi kendiri, iaitu hasil prestasi (performance outcomes/ accomplishments), pengalaman tumpang rasa (vicarious experiences), pujukan secara lisan (verbal persuasion), dan maklum balas fiisiologi (physiological feedback). Komponen-komponen tersebut membantu untuk menentukan sama ada individu mempercayai bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk menyempurnakan tugasan tertentu. Williams dan Williams (2010) menyatakan bahawa “individu yang mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi akan menerima tugasan yang sukar sebagai satu cabaran untuk dikuasai, bukannya sebagai ancaman yang perlu dielakkan”.


Dalam komponen hasil prestasi, pengalaman positif dan negatif akan mempengaruhi keupayaan individu dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Jika seorang telah menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu tugasan sebelum ini, dia adalah lebih cekap dan berprestasi tinggi dalam tugasan barunya (Bandura 1977). Selain itu, pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki turut mempengaruhi pilihan tindakan mereka. Individu mentafsir pencapaian atau kejayaan yang dicapai hanya berdasarkan penilaian kualiti pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Contohnya, pelajar cemerlang akan menerima keputusan gred B dengan kekecewaan manakala pelajar yang berprestasi rendah akan menerima keputusan gred B dengan kegembiraan. Keputusan gred B kemungkinan akan membawa kesan negatif kepada keyakinan pelajar cemerlang dan sebaliknya meningkatkan keyakinan pelajar yang berprestasi rendah tersebut.
Komponen tumpang rasa merujuk kepada keadaan individu untuk mewujudkan efikasi kendiri yang tinggi atau sebaliknya melalui prestasi orang lain. Individu boleh memerhatikan prestasi orang lain lalu membandingkan kecekapan orang lain dengan kecekapan sendiri (Bandura 1977). Kejayaan orang yang sama dengan individu tersebut dapat meningkatkan efikasi kendirinya. Komponen tumpang rasa telah diaplikasikan dalam program mentor, di mana seorang individu berpasangan dengan seseorang yang sama kerjaya dapat meningkatkan efikasi kendiri.
Menurut Redmond (2010), efikasi kendiri turut dipengaruhi oleh pujukan lisan, iaitu galakan atau kritikan yang diberikan kepada prestasi individu. Penggunaan pujukan lisan dari sudut yang positif akan menyebabkan individu lebih berusaha dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan individu tersebut mempunyai peluang kejayaan yang lebih tinggi.  Selain itu, tahap kredibiliti, iaitu kualiti yang boleh diterima dan dipercayai turut mempengaruhi keberkesanan pujukan lisan. Pengaruh pujukan lisan dapat dilihat dengan lebih ketara semasa tahap kredibiliti adalah tinggi. Walaupun pujukan lisan merupakan komponen efikasi kendiri yang lebih lemah, ia dipraktikkan secara meluas kerana mudah dan boleh digunakan pada bila-bial masa sahaja.


Individu mengalami sensasi dari badan sendiri dan cara persepsi individu tersebut terhadap maklum balas fisiologi turut mempengaruhi efikasi kendiri (Bandura 1977). Antara contoh maklum balas fisiologi ialah memberikan ucapan di hadapan khalayak ramai, membuat pembentangan kepada klien yang amat penting, memgambil peperiksaan dan sebagainya. Kesemua tugasan tersebut boleh menyebabkan keresahan, kegelisahan, tapak tangan yang berpeluh, dan pecutan degupan jantung (Redmond 2010). Sekiranya seseorang individu berasa lebih selesa dengan tugasannya, dia akan berasa lebih berkemampuan dan mempunyai efikasi kendiri yang lebih tinggi.


Kuala Lumpur

1 comment: