6.03.2012

Aplikasi Teori Kognitif Sosial Part 2Struktur yang Bandura membentangkan dalam Teori Kognitif Sosial (SCT) merangkumi komponen-komponen penting yang perlu kita mengambil perhatian apabila mengalami proses pengubahsuaian tingkah laku. Penekanan SCT Bandura mewujudkan rangka fleksibel untuk memperbaiki pelbagai situasi bekerja dan tabiat peribadi. Pendekatan beliau adalah mudah, menggunakan persefahaman bersama, dan berorientasikan tindakan, mengabaikan abstrak untuk kebolehan kerja.
SCT mengambil kira faktor peribadi (personal), faktor persekitaran (environmental), dan faktor tingkah(behavioral), menjadikannya satu model yang berguna untuk prosedur terapeutik dan kaunseling (Pajares). Bandura membentangkan pengawalan sendiri (self-regulation) sebagai kunci kepada pertumbuhan dan pembelajaran; ciri ini melibatkan mengawal tingkah laku kita sendiri (Boeree).  Bandura mengemukakankan sekurang-kurangnya tiga langkah terhadap penggunaan fungsi pengawalan sendiri yang berkesan. 


Pertama sekali, kita mengamalkan pemerhatian sendiri (self-observation), iaitu memerhatikan tingkah laku sendiri dan mencatatkan corak-corak tersebut. Kedua, kita mesti membandingkan apa yang kita dapat memerhatikan daripada diri kita dengan sesuatu piawaian. Peringkat ini dikenali sebagai pertimbangan atau penghakiman (judgement) di mana kita boleh menggunakan piawaian tradisional, menciptakan piawaian subjektif, atau bersaing dengan orang lain dalam perbandingan. Elemen ketiga ialah tindakansendiri (self-response). Selepas membuat pertimbangan dan mewujudkan piawaian, kita menetapkan satu sistem pengukuhan (system of reinforcements) (White). Pengukuhan ini akan diaplikasikan dalam ganjaran kepada diri anda kerana mampu mencapai sasaran seharian dan juga dalam hukuman terhadap diri anda keranan kegagalan untuk mencapai sasaran seharian. 
Namun begitu, hukuman diri (self-punishment) yang berlebihan boleh memudaratkan dan perlu dilaksanakan dengan berhati-hati. Bandura telah menyatakan tiga akibat hukuman diri yang berlebihan, iaitu pampasan (compensation), tidak aktif (inactivity), dan melarikan diri(escape). Pampasan adalah serupa dengan kompleks tinggi diri di mana keadaan fikiran yang membuat seseorang bertindak seolah-olah dia lebih baik atau penting daripada orang lain sesungguhpun dia berasa mereka lebih baik daripada dirinya.  Tidak aktif merujuk kepada sikap tidak mengambil peduli, kebosanan atau kemurungan. Akibat yang paling teruk ialah melarikan diri, termasuklah menyalahgunakan dadah dan alcohol, bahkan bunuh diri. 
 Idea-idea di sebalik kawalan diri telah dimasukkan ke dalam teknik terapi yang dipanggil terapi kawalan diri (self-control therapy). Terapi ini adalah agak berjaya dalam menangani masalah yang agak mudah menjadi kebiasaan seperti merokok dan makan berlebihan. Terdapat 3 komponen dalam terapi ini yang menumpukan perhatian kepada kepercayaan diri, faktor persekitaran dan tingkat laku seperti yang ditekankan oleh Bandura. Komponen-komponen itu termasuklah carta tingkah laku (behavioural chart), perancangan alam sekitar (environmental planning), dan kontrak diri (self-contracts).
Terapi ini dimulakan dengan mencatatkan tingkah laku pada peringkat awal. Tujuan carta tingkah laku ini adalah untuk membantu seseorang untuk melihat di mana dan waktu apabila dia mengamalkan sesuatu tingkah laku. Dan seterusnya daripada petunjuk mencari ‘isyarat’ yang mencetuskan tabiat tersebut. Selepas mengenalpasti faktor pencetusan tingkah laku tersebut, seseorang boleh mula untuk mengubah persekitaran di sekitarnya melalui perancangan alam sekitar. Pemupukan tabiat yang lebih baik dan bukannya berhenti carayang ketinggalan zaman adalah lebih berkesan dalam proses perubahan tingkah laku. Langkah terakhir terapi ini adalah untuk mewujudkan kontrak kendiriyang boleh dilaksanakan bersendirian di bawah arahan profesional atau sokongan rakan, iaitu satu set ganjaran kerana berjaya mengikuti sesi terapi dan penalti untuk yang sebaliknya.
 Oleh itu, melalui proses kawalan sendiri dan efikasi diri, digabungkan bersama prinsip terapi kawalan sendiri, seseorang boleh mengubah tingkah laku yang tidak diingini dengan berkesan. Dengan memanfaatkan keupayaan ini,kita adalah lebih berupaya untuk menilai tingkah laku kita dan bekerja ke arah mempelajari gaya hidup yang sihat dan berjuang untuk mengikiskan tabiat buruk. SCT Bandura telah menyediakan cara yang praktikal ke arah perubahan tingkah laku dan mempertimbangkan banyak aspek yang berkaitan dengan pembelajaran manusia dan menyesuaikan nya untuk kegunaan pengguna.
Kesimpulannya, perubahan tingkah laku adalah perkara individu dan ia melibatkan banyak proses kerumitan sehingga tiada pelan yang ditetapkan boleh menampung semua. Namun begitu, SCT Bandura menawarkan fleksibiliti yang diperlukan dan membimbing ke arah kejayaan. Oleh sebab perubahan tingkah laku bersifat individu dan melibatkan pelbagai kerumitan sehingga tiada pelan tetap yang boleh menampung sepenuhnya. SCT Bandura menawarkan fleksbiliti yang diperlukan dan menentukan arah untuk kejayaan. Rekaan ini sudah tersedia dan berada dalam genggaman kami. 


No comments:

Post a Comment